JS家的排序算法


由于浏览器的原生支持(无需安装任何插件),用JS来学习数据结构和算法也许比c更加便捷些。因为只需一个浏览器就能啪啪啪的调试了。比如下图我学习归并排序算法时,只看代码感觉怎么都理解不了,但是结合chrome自带的断点调试功能,我便很快理解了其中的思想。

          

冒泡排序

冒泡排序比较任何两个相邻的项,如果第一个比第二个大,则交换它们。元素项向上移动至 正确的顺序,就好像气泡升至表面一样,冒泡排序因此得名。 

冒泡排序动图演示:

 

冒泡排序JavaScript代码实现:

  /*冒泡排序*/
  this.bubbleSort = function() {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i ++){ 
      for (var j = 0; j < length - 1; j++){ 
        if (array[j] > array[j + 1]) {
          swap(j, j + 1);
        }
      }
    }
  };

但是举个例子比如把数组[5,4,3,2,1]进行冒泡排序,它的工作过程如下:

 

当算法执行外循环的第二轮的时候,数字4和5已经是正确排序的了。尽管如此,在后续 比较中,它们还一直在进行着比较,即使这是不必要的。 

改进后的冒泡排序:

//改进的冒泡排序
  this.bubbleSort = function() {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i++) {
      for (var j = 0; j < length - (i + 1); j++) { //从内循环减去外循环中已跑过的轮数,就可以避免内循环中所有不必要的比较 
        if (array[j] > array[j + 1]) {
          swap(j, j + 1);
        }
      }
    }
  };
// array[j + 1]) { // swap(j, j + 1); // } // } // } // }; //改进的冒泡排序 this.bubbleSort = function() { var length = array.length; for (var i = 0; i < length; i++) { //次数 for (var j = 0; j < length - (i + 1); j++) { //从内循环减去外循环中已跑过的轮数 if (array[j] > array[j + 1]) { swap(j, j + 1); } } } }; /* 选择排序 */ // this.selectionSort = function() { // var length = array.length, // indexMin; // for (var i = 0; i < length - 1; i++) { // indexMin = i; // for (var j = i; j < length; j++) { // if (array[indexMin] > array[j]) { // indexMin = j; // } // } // if (i !== indexMin) { // swap(i, indexMin); // } // } // } var swap = function(index1, index2) { var aux = array[index1]; array[index1] = array[index2]; array[index2] = aux; }; } var array = new ArrayList(); //alert('原数组'+array.toString()); array.bubbleSort(); //array.selectionSort(); alert('冒泡排序后的数组为['+array.toString()+']'); } // ]]>
/*可复制到浏览器中测试*/
function ArrayList() {

  var array = [5, 4, 3, 2, 1];

  this.insert = function(item) {
    array.push(item);
  };

  this.toString = function() {
    return array.join();
  };

  // /*冒泡排序*/
  // this.bubbleSort = function() {
  //   var length = array.length;
  //   for (var i = 0; i < length; i ++){    //次数
  //     for (var j = 0; j < length - 1; j++){ 
  //       if (array[j] > array[j + 1]) {
  //         swap(j, j + 1);
  //       }
  //     }
  //   }
  // };

  //改进的冒泡排序
  this.bubbleSort = function() {
    var length = array.length;
    for (var i = 0; i < length; i++) { //次数
      for (var j = 0; j < length - (i + 1); j++) { //从内循环减去外循环中已跑过的轮数 
        if (array[j] > array[j + 1]) {
          swap(j, j + 1);
        }
      }
    }
  };

  /* 选择排序 */
  // this.selectionSort = function() {
  //   var length = array.length,
  //     indexMin;
  //   for (var i = 0; i < length - 1; i++) {
  //     indexMin = i;
  //     for (var j = i; j < length; j++) {
  //       if (array[indexMin] > array[j]) {
  //         indexMin = j;
  //       }
  //     }
  //     if (i !== indexMin) {
  //       swap(i, indexMin);
  //     }
  //   }
  // }

  var swap = function(index1, index2) {
    var aux = array[index1];
    array[index1] = array[index2];
    array[index2] = aux;
  };
}

var array = new ArrayList();
console.log(array.toString());
array.bubbleSort();
//array.selectionSort();
console.log(array.toString());
完整代码
// array[j + 1]) { // swap(j, j + 1); // } // } // } // }; //改进的冒泡排序 this.bubbleSort = function() { var length = array.length; for (var i = 0; i < length; i++) { //次数 for (var j = 0; j < length - (i + 1); j++) { //从内循环减去外循环中已跑过的轮数 if (array[j] > array[j + 1]) { swap(j, j + 1); } } } }; /* 选择排序 */ // this.selectionSort = function() { // var length = array.length, // indexMin; // for (var i = 0; i < length - 1; i++) { // indexMin = i; // for (var j = i; j < length; j++) { // if (array[indexMin] > array[j]) { // indexMin = j; // } // } // if (i !== indexMin) { // swap(i, indexMin); // } // } // } var swap = function(index1, index2) { var aux = array[index1]; array[index1] = array[index2]; array[index2] = aux; }; } var array = new ArrayList(); alert('排序前为'+array.toString()); array.bubbleSort(); // array.selectionSort(); alert('排序后为'+array.toString()); } // ]]>
 
选择排序 

选择排序思路就是找到数据结构中的最小值并 2 将其放置在第一位,接着找到第二小的值并将其放在第二位,以此类推。 

选择排序JavaScript代码实现

this.selectionSort = function() {
    var length = array.length,
      indexMin;
    for (var i = 0; i < length - 1; i++) {
      indexMin = i;
      for (var j = i; j < length; j++) {
        if (array[indexMin] > array[j]) {
          indexMin = j;
        }
      }
      if (i !== indexMin) {
        swap(i, indexMin);
      }
    }
  }
/* 复制到chrome控制台即可测试 */
function ArrayList() {

  var array = [5, 4, 3, 2, 1];

  this.insert = function(item) {
    array.push(item);
  };

  this.toString = function() {
    return array.join();
  };

  /*冒泡排序*/
  // this.bubbleSort = function() {
  //   var length = array.length;
  //   for (var i = 0; i < length; i ++){    //次数
  //     for (var j = 0; j < length - 1; j++){ 
  //       if (array[j] > array[j + 1]) {
  //         swap(j, j + 1);
  //       }
  //     }
  //   }
  // };

  //改进的冒泡排序
  // this.bubbleSort = function() {
  //   var length = array.length;
  //   for (var i = 0; i < length; i++) { //次数
  //     for (var j = 0; j < length - (i + 1); j++) { //从内循环减去外循环中已跑过的轮数 
  //       if (array[j] > array[j + 1]) {
  //         swap(j, j + 1);
  //       }
  //     }
  //   }
  // };

  /* 选择排序 */
  this.selectionSort = function() {
    var length = array.length,
      indexMin;
    for (var i = 0; i < length - 1; i++) {
      indexMin = i;
      for (var j = i; j < length; j++) {
        if (array[indexMin] > array[j]) {
          indexMin = j;
        }
      }
      if (i !== indexMin) {
        swap(i, indexMin);
      }
    }
  }

  var swap = function(index1, index2) {
    var aux = array[index1];
    array[index1] = array[index2];
    array[index2] = aux;
  };
}

var array = new ArrayList();
console.log(array.toString());
// array.bubbleSort();
array.selectionSort();
console.log(array.toString());
完整测试代码

 

插入排序

插入排序是每次排一个数组项,以此方式构建最后的排序数组。假定第一项已经排序了,接着, 它和第二项进行比较,第二项是应该待在原位还是插到第一项之前呢?这样,头两项就已正确排 序,接着和第三项比较(它是该插入到第一、第二还是第三的位置呢?),以此类推。 

插入排序动图演示:

插入排序JavaScript代码实现:

//插入排序
  this.insertionSort = function() {
    var length = array.length,
      j, temp;
    for (var i = 1; i < length; i++) {
      j = i;
      temp = array[i];
      while (j > 0 && array[j - 1] > temp) {
        array[j] = array[j - 1];
        j--;
      }
      array[j] = temp;
    }
  };
function ArrayList() {

  var array = [3, 5, 1, 4, 2];

  this.insert = function(item) {
    array.push(item);
  };

  this.toString = function() {
    return array.join();
  };

  //插入排序
  this.insertionSort = function() {
    var length = array.length,
      j, temp;
    for (var i = 1; i < length; i++) {
      j = i;
      temp = array[i];
      while (j > 0 && array[j - 1] > temp) {
        array[j] = array[j - 1];
        j--;
      }
      array[j] = temp;
    }
  };

}

var array = new ArrayList();
console.log(array.toString());
array.insertionSort();
console.log(array.toString());
完整测试代码

 

归并排序

归并排序是第一个可以被实际使用的排序算法。前三个排序算法性能不好,但归并排序性能不错,其复杂度为O(nlogn)。其中火狐,sarify的sort()方法就是基于归并算法实现的。

小建议:学习归并排序时可以如我最开始所说的,在chrome里打断点一步步看输出,一遍下来就基本上能理解其本质了。

 

归并排序JavaScript代码实现:

完整测试代码
//

 快速排序

快速排序也许是最常用的排序算法了。它的复杂度为O(nlogn),且它的性能通常比其他的复 杂度为O(nlogn)的排序算法要好。和归并排序一样,快速排序也使用分治的方法,将原始数组分 为较小的数组(但它没有像归并排序那样将它们分割开)。 chrome的sort()方法是基于快速排序实现的。

快速排序动图演示:

讲下快速排序的思路 

在数据集之中,选择一个元素作为"基准"(pivot)。 所有小于"基准"的元素,都移到"基准"的左边;所有大于"基准"的元素,都移到"基准"的右边。 对"基准"左边和右边的两个子集,不断重复第一步和第二步,直到所有子集只剩下一个元素为止。

想详细了解的话可以阅读下这篇文章 

快速排序JavaScript代码实现:

function ArrayList() {
  var array = [3, 5, 1, 6, 4, 7, 2];

  this.toString = function() {
    return array.join();
  };

  this.quickSort = function() {
    quick(array, 0, array.length - 1);
  };
}

var quick = function(array, left, right) {
  var index;

  if (array.length > 1) {

    index = partition(array, left, right);

    if (left < index - 1) {
      quick(array, left, index - 1);
    }

    if (index < right) {
      quick(array, index, right);
    }
  }
};


//划分过程
var partition = function(array, left, right) {
  var pivot = array[Math.floor((right + left) / 2)],
    i = left,
    j = right;

  while (i <= j) {
    while (array[i] < pivot) {
      i++;
    }
    while (array[j] > pivot) {
      j--;
    }

    if (i <= j) {
      swapQuickStort(array, i, j);
      i++;
      j--;
    }
  }
  return i;
};

var swapQuickStort = function(array, index1, index2) {
  var aux = array[index1];
  array[index1] = array[index2];
  array[index2] = aux;
};

var array = new ArrayList();
console.log(array.toString());
array.quickSort();
console.log(array.toString());
完整测试代码
// 1) { index = partition(array, left, right); if (left < index - 1) { quick(array, left, index - 1); } if (index < right) { quick(array, index, right); } } }; //划分过程 var partition = function(array, left, right) { var pivot = array[Math.floor((right + left) / 2)], i = left, j = right; while (i <= j) { while (array[i] < pivot) { i++; } while (array[j] > pivot) { j--; } if (i <= j) { swapQuickStort(array, i, j); i++; j--; } } return i; }; var swapQuickStort = function(array, index1, index2) { var aux = array[index1]; array[index1] = array[index2]; array[index2] = aux; }; var array = new ArrayList(); alert('排序前为'+array.toString()); array.quickSort(); alert('排序后为'+array.toString()); } // ]]>